Formularz zgłoszeniowy

Arkusz wypełnia pełnoletni Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, Rodzic lub dorosły Opiekun.

Formularz należy wydrukować, podpisany przynieść w dniu zawodów.

Imię i nazwisko

Data urodzeniaPłeć
KobietaMężczyzna

Rodzic/opiekun (nie zaznaczać powyżej 18 lat)
RodzicOpiekun
Opiekun (jeśli uczestnik jest niepełnoletni, podać stopień pokrewieństwa)

Rodzic (jeśli uczestnik jest niepełnoletni)

E-mail